ഇത്തരം മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കുക … ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ചു

ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മുരുന്നുകളുടെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു

0

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മുരുന്നുകളുടെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവര്‍ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവര്‍ക്ക് തിരികെ ആയക്കണം, വിശദാംശങ്ങള്‍ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കണം. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകര്‍, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തില്‍

Sodium Valproate Tablets IP 500mg: Kwality Pharmaceuticals Ltd, Nag Kalyan, Majitha Road, Amritsar, India, T-5470, March 20. Omeprazole Capsules IP (OMIKOS -20): PDC Healthcare, Vill, Kunja, Paonta Sahib, Dist.Sirmour (HP) -173025, C-14395, September 19. Spironolactone Tablets IP, Silectone -25: Medicamen Organics Limited 61,Sector 6A, IIE, sidcul, Haridwar -249403, MOT 17389, January 20. Amsartan (Losartan Potassium &Amlodipine Tablets IP: Concept Pharmaceuticals Ltd, A-28/3, MIDC, Chikalthana, Aurangabad -431006, C 6002, November 18. Enalapril Maleate Tablets IP 5mg: Osmed Formulations Pvt.Ltd, 56-57, Industrial Area, Maxi Road, Ujjain -456010, (M.P), EM 601, November 18. Farrous Sulphate and Folic Acid Tablet IP: Vivek Pharmachem (India) Ltd, EPIP, Kartholi, Bari Brahmana, Jammu -181133 (J&K), IVTJ 18036, February 20. Macfast -500, Paracetamol Tablets IP: Macleods Pharmaceuticals Ltd, Khasra No.21, 22, 66, 67& 68, Aho-Yangtam, Namchepung P.O, Ranipool, sikkim -737135, KMB 705 A, July 19.

You might also like