വിദ്യാഭ്യസവകുപ്പിൽ 2313 സ്‌കൂളുകളിൽ 6,005 തസ്തികകൾ

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടിയത് കണക്കാക്കിയാണ് പുതിയ തസ്തികകൾക്കുള്ള ശിപാർശ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ധനവകുപിൻ കൈമാറിയത് 2,313 സ്‌കൂളുകളിൽ 6,005 തസ്തികകളാണ് ആകെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്.

0

തിരുവനന്തപുരം∙| 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തെ തസ്തിക നിർണയം പൂർത്തിയായതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടിയത് കണക്കാക്കിയാണ് പുതിയ തസ്തികകൾക്കുള്ള ശിപാർശ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ധനവകുപിൻ കൈമാറിയത് 2,313 സ്‌കൂളുകളിൽ 6,005 തസ്തികകളാണ് ആകെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ശുപാർശ ധനവകുപ്പിന് കൈമാറി. 1,106 സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 3,080 തസ്തികകളും 1,207 എയിഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 2,925 തസ്തികകളുമാണ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ അധ്യാപക തസ്തിക 5,906 ഉം അനധ്യാപക തസ്തിക 99 ഉം ആണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. മലപ്പുറത്ത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ 694 ഉം എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ 889 ഉം തസ്തികകൾ വേണം. ഏറ്റവും കുറവ് തസ്തികകൾ പത്തംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് – 62.

പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കേണ്ട തസ്തികകൾ

എച്ച്എസ്ടി: സർക്കാർ – 740, എയിഡഡ് – 568

യുപിഎസ്ടി: സർക്കാർ – 730, എയിഡഡ് – 737

എൽപിഎസ്ടി: സർക്കാർ -1086, എയിഡഡ് – 978

എൽപി, യുപി സ്കൂളുകളിലെ മറ്റു തസ്തികകൾ: സർക്കാർ – 463, എയിഡഡ് – 604

You might also like