മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ 24 ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് (ഡയാലിസിസ്) തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും

തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ നാല് വീതവും കോട്ടയം,തൃശൂർ, മഞ്ചേരി, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ രണ്ട് വീതവും തസ്തികകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. പൊലീസ് വകുപ്പിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നാല് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

0

തിരുവനന്തപുരം| നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി രണ്ടിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന കരട് മാർഗ രേഖയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ 24 ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് (ഡയാലിസിസ്) തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ നാല് വീതവും കോട്ടയം,തൃശൂർ, മഞ്ചേരി, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ രണ്ട് വീതവും തസ്തികകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുക. പൊലീസ് വകുപ്പിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നാല് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ലിമിറ്റഡ് കേന്ദ സർക്കാർ സ്വകാര്യ വൽക്കരിക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ ലേല നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആസ്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനും കെഎസ്ഐഡിസിഎയെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കരട് മാർഗരേഖ അംഗീകരിച്ചു.നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി രണ്ടിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.വിശദമാക്കുന്ന കരട് മാർഗ രേഖയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി.
തസ്തികൾ

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ 24 ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് (ഡയാലിസിസ്) തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നാല് വീതവും കോട്ടയം,
തൃശൂർ, മഞ്ചേരി, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ രണ്ട് വീതവും തസ്തികകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുക.
പൊലീസ് വകുപ്പിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നാല് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാൻറ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മരണം സംഭവിച്ച കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടി എടക്കാടിലെ ചിത്രാംഗണിയുടെ കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ലിമിറ്റഡ് സ്വകാര്യ വൽക്കരിക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ ലേല നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ കേരളത്തിലുള്ള ആസ്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനും കെഎസ്ഐഡിസിഎ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.
കേരളത്തിലെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലെ സ്പീച്ച് തെറാപിസ്റ്റ് തസ്കയുടെ പേര് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് കം സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിസ്റ്റ്/സ്പീച്ച് തെറാപിസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി ആൻറ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ്
പാത്തോളജി (ബിഎഎസ്എൽപി)/ബിഎസ്സി സ്പീച്ച് ആൻറ് ഹിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർസിഐ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻറ് സ്പീച്ച് പാത്തോളജിസ്റ്റ്/ സ്പീച്ച് തെറാപിസ്റ്റ് തത്തുല്ല്യ യോഗ്യതയും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയായി ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

കണ്ണുർ അന്താരാഷ്ട്ര ആയൂർവേദ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിൻറെ തുടർ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇതിനകം ഭരണാനുമതി നലകിയ 80 കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറമേ 34 കോടി രൂപ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി 114 കോടി രൂപ കിഫ്ബി ഫണ്ട് തേടുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും കൈവശവും ഇരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ വില്ലേജിലെ 34.92 ആർ ഭൂമിയും അതിലെ കെട്ടിടങ്ങളും നെഗോസിയേഷൻ കമ്മറ്റി ശുപാർശപ്രകാരം എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 11,24,23,814 രൂപ ന്യായവില നൽകി പൊതു ആവശ്യത്തിന് സർക്കാർ ഓഫീസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾകൊള്ളിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിലേക്ക് വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകും.

റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് കീഴിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പമ്പ് ഹൗസുകളുടെ ഓട്ടോമേഷൻ, വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് സെപ്റ്റേജ് സംസ്കരണ പ്ലാൻറ് സ്ഥാപിക്കൽ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സ്വീവേജ് സംസ്കരണ പ്ലാൻറ് സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ നിദ്ദേശങ്ങൾ 27.67 കോടി രൂപ ചിലവിൽ ആർകെഐയ്ക്ക് കീഴിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി.

കേരള പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷണിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവിൽ വി ആർ രമ്യയെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. രാജധാനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ അധ്യാപികയായ ഇവർ തിരുവനന്തപുരം കുഴിവിള സ്വദേശിനിയാണ്.
വിവിധ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ടി.ജി ഉല്ലാസ് കുമാറിനെ സ്റ്റീൽ ഇൻറസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡിൻറെയും കെ ലക്ഷ്മി നാരായണനെ മെറ്റൽ ഇൻറസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻറെയും വി കെ പ്രവിരാജിനെ ഓട്ടോ കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിൻറെയും ഇ.എ സുബ്രഹ്മണ്യനെ കെഎസ്ഡിപി ലിമിറ്റഡിൻറെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരായി നിയമിക്കും.

You might also like