വനവൽക്കരണത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ

ഇടുക്കിയിലെ മാങ്കുളം വനവൽക്കരണത്തിന്റെയും ആസൂത്രിത കുടിയിറക്കലിന്റെയും മാതൃക

0

മലയോരത്തെ വിറ്റു 47000 കോടി വാങ്ങി കേരളത്തിലെ മലയോരമേഖല ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വന്യമൃഗ ആക്രമണങ്ങൾക്കും വനവിജ്ഞാപങ്ങൾക്കും കാരണം എന്തിന്നും വന വനവൽക്കരണത്തിന് പിന്നാമ്പുറ കഥകളും തുറന്നുകാട്ടുന്ന വസ്തുതാപരമായ റിപ്പോർട്ട്, ഇടുക്കിയിലെ മാങ്കുളം വനവൽക്കരണത്തിന്റെയും ആസൂത്രിത കുടിയിറക്കലിന്റെയും മാതൃക

You might also like

-