മോദി ഇന്ത്യയെ പട്ടിണിക്കാരുടെ രാജ്യമാക്കി

ലോക രാജ്യങ്ങൾ കാർഷിക സബ്‌സിഡി ഉയർത്തി കൃഷിയെയും കൃഷിക്കാരെയും സംരക്ഷയിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൃഷിക്കായി നൽകിയിരുന്ന സബ്‌സിഡി വെട്ടിക്കുറച്ചു .

0

മോദി ഇന്ത്യയെ പട്ടിണിക്കാരുടെ രാജ്യമാക്കി 2010 ൽ ലോക പട്ടിണി പട്ടികയിൽ 40 സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ 2023 ആയപ്പോഴവക്കും 111 നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ലോക രാജ്യങ്ങൾ കാർഷിക സബ്‌സിഡി ഉയർത്തി കൃഷിയെയും കൃഷിക്കാരെയും സംരക്ഷയിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൃഷിക്കായി നൽകിയിരുന്ന സബ്‌സിഡി വെട്ടിക്കുറച്ചു .

വിഡിയോ സ്റ്റോറി കാണാം

You might also like

-