കേരളത്തെ തകർത്തത് ശമ്പള വർധനയും സർക്കാർ ധൂർത്തും

സർക്കാർ ധൂർത്തും ശമ്പള പരിഷകരണവും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തകർത്തു

0

സർക്കാർ ധൂർത്തും ശമ്പള പരിഷകരണവും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തകർത്തു
നികുതിപിരിവിൽ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും സ്വജന പക്ഷപാതവും പിണറായി സർക്കാർ കടുത്ത ധന പ്രതിസന്ധിയിൽ
ഡോ: മേരി ജോർജ്ജ് സാമ്പത്തിക വിദ്ധക്ത സംസാരിക്കുന്നു

You might also like

-