പുനർനിർണ്ണത്തിന് 4796 കോടിയുടെ തേടി കേരളം

പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം ഒറ്റയ്ക്കു നടത്താനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി സംസ്ഥാനത്തിനില്ല. ലോക ബാങ്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംഘം നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി. 25000 കോടി രൂപ പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനു വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

0
You might also like

-