ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശനം സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ ഹർത്താൽ

ശബരിമല കർമ സമിതിയാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്

0

ശബരിമല കർമ സമിതിയാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെയാണ് ഹർത്താൽ.സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ ഹർത്താൽ. ശബരിമല കർമ സമിതിയാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെയാണ് ഹർത്താൽ

You might also like

-