സിറയിൽ രണ്ടാഴ്ചക്കിടയിൽ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടത് 185 കുട്ടികൾ 105സ്ത്രീകൾ മരണസംഖ്യ 1000 പിന്നിട്ടു

0

സിറിയ നിലവിളിക്കുന്നു നിരപരാധികളുടെ രക്തം നീതിക്കുവേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു

You might also like

-