ലോക കേരളസഭ ഏഴ് സ്റ്റാന്റിങ്  കമ്മറ്റികൾക്ക് സർക്കാർ  രുപം നൽകി .അമേരിക്കക്കു പ്രാധിനിധ്യമില്ല 

0
ജനുവരി 12, 13 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ലോക കേരളസഭയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ  ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നകുന്നതിനു ഏഴ് സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മറ്റികൾക്ക് സർക്കാർ രുപം നൽകി . 13 മുതൽ 17 വരെ അംഗങ്ങളുള്ള ഓരോ കമ്മറ്റിയും മൂന്ന് മാസത്തിനകം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ട് തെയ്യാറാക്കും.ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം കമ്മറ്റി അദ്ധ്യക്ഷന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലെ വിദഗ്ധനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി സഹായം ആവശ്യപ്പെടാം.പമ്മശ്രീ.ഡോ.രവിപിള്ള(ചെയർമാൻ, ലോകകേരളസഭ നിർവ്വഹണവും കേരള വികസന ഫണ്ട് രൂപികരണവും) . 2.പമ്മശ്രീഎം. എ.യൂസഫലി  (ചെയർമാൻ ,പ്രവാസി മലയാളി നിക്ഷേപവും സുരക്ഷയും). 3.പമ്മശ്രീ.ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ (ചെയർമാൻ,പുനരധിവാസവും മടങ്ങിയെത്തിയവർക്കുള്ള വരുമാനമാർഗ്ഗവും).4. വി.സി.റപ്പായി  (ചെയർമാൻ,കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും സാധ്യതകളും,5.സുനിത കൃഷ്ണൻ ( ചെയർമാൻ,കുടിയേറ്റ നിയമവും വനിതകളായ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സേവനവും)  6. പ്രൊ.കെ.സച്ചിദാനന്ദൻ (ചെയർമാൻ, കുടിയേറ്റവും സാംസ്കാരിക വിനിമയവും)7. എം.മുകുന്ദൻ (ചെയർമാൻ,ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തുള്ള മലയാളിസമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കമ്മറ്റി). നോർക്കാ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സെക്രട്ടറി ഡോ.എ.കെ. ഇളങ്കോവാൻ ഐ.എ.എസ്സ് എല്ലാ കമ്മറ്റികളുടെയും കൺവിണറായും നോർക്കാ റൂട്ട്സ് ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസർ ഹരികൃഷ്ണൻ .നമ്പൂതിരി.കെ ജോയിന്റ് കൺവിണറുമായി പ്രവർത്തിക്കും .
You might also like

-